>
Privacy verklaring
©2018 Kees van Doorn
Privacy verklaring
©2018 Kees van Doorn
Kleding en tas
Aan- en afmelden lidmaatschap BGV

Voordat u of uw dochter/zoon lid wil worden van de BGV, mogen er gratis 2 proeflessen worden gevolgd.

Besluit u hierna om lid te worden dient u het digitale inschrijfformulier in te vullen, akkoord te gaan met de voorwaarden en te ondertekenen met uw volledige naam. Daarna te verzenden.

U krijgt in het opgegeven emailadres een afschrift van de ingevulde gegevens. Dit dient u goed te bewaren.
Opzeggen lidmaatschap van de BGV
Voorwaarden lidmaatschap BGV.

Bij aanmelding betaalt u 5,00 euro inschrijfgeld. Dit wordt bij de eerste contributierekening in rekening gebracht.

Het lidmaatschap gaat in op de eerste les na de 2 proeflessen.

Het inschrijfformulier voor aanvang van het lidmaatschap volledig digitaal invullen en verzenden naar de ledenadministratie.

Per halfjaar ontvangt u een nota waarmee de contributie bij vooruitbetaling wordt betaald.

De contributienota wordt u per email toegezonden op het door u aangegeven emailadres.

Het 1e halfjaar loopt van augustus t/m januari. Het 2e halfjaar loopt van februari t/m juli.

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie, of door het invullen van het opzegformulier op de website. Opzeggen 1 maand voor de contributie vervaldatum van 1 januari of 1 juli.
Opzeggingen na het 1e halfjaar gaan, i.v.m. uitschrijven voor  de bondscontributie van de KNGU, in per 1 januari.

Bij te late opzegging (na 1 december of 1 juni) bent u een boete bedrag van 15,00 euro aan de BGV verschuldigd i.v.m. de kosten voor de vereniging.

Het te betalen contributiebedrag is samengesteld uit: contributie, KNGU lidmaatschap en indien van toepassing wedstrijdkosten.
Betreffende de wetgeving het volgende:
Stilzwijgende verlenging lidmaatschap sportclubs
16 december 2011
Stilzwijgende verlenging lidmaatschap sportclubs blijft mogelijk. Met ingang van 1 december 2011 is stilzwijgende verlenging van lidmaatschappen verboden bij wet en is de opzegtermijn van abonnementen en lidmaatschappen teruggebracht tot 1 maand. Indien de geleverde aflevering, van bijvoorbeeld een tijdschrift, minder dan eenmaal per maand plaatsvindt, geldt een opzegtermijn van drie maanden. Voor individuele lidmaatschappen van sportverenigingen is echter een uitzondering gemaakt. Voor verenigingen en dus ook sportverenigingen wordt een verbod op automatische verlenging van het lidmaatschap niet wenselijk geacht, aangezien sportverenigingen veelal een jaar vooruit moeten plannen, denk daarbij aan de huur van sportaccommodaties. Voor (sport)verenigingen is daarom een lichter regime van toepassing. Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt. (Sport)verenigingen dienen de leden wel de noodzakelijke informatie met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap eenvoudig te verschaffen. Heeft de sportvereniging een website dan dient de informatie over de opzegging opvallend op de hoofdpagina van de website te staan, heeft de sportvereniging (ook) een ledenblad dan dient de betreffende informatie (ook) op een van de eerste drie pagina*s te staan. De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven.
Bron: NOC*NSF

Contributie per halfjaar Seizoen 2019-2020
Kleuters 3 t/m 5  jaar 54,00 euro
Jeugd 6 t/m 15 jaar 60,00 euro
Senioren 16 jaar en ouder 68,00 euro
Selectie 2 uur 118,00 euro
Ritmische gymnastiek 60,00 euro
KeepFit 68,00 euro
   
Lid worden van de BGV
Langdurig verhinderd te sporten

Voor informatie betreffende aanpassing contributie bij blessures/ziekte/zwangerschap  klik hier
1969 - 2019
1969 - 2019