>
Privacy verklaring
©2018 Kees van Doorn
Privacy verklaring
©2018 Kees van Doorn
BGV Nieuwsbrief
Aan- en afmelden lidmaatschap BGV

Voordat u of uw kind lid wil worden van de BGV, mogen er gratis 2 proeflessen worden gevolgd.
Besluit u hierna om lid te worden dient u een inschrijfformulier in te vullen en af te leveren bij de penningmeester.


Penningmeester BGV:

Kees van Doorn,
Zilverschoon 1,
3405DD, Benschop

U kunt formulieren voor het aan- en afmelden onderstaand downloaden. Dit exel-document kunt u op de computer invullen, uitprinten en ondertekend afleveren op bovenstaand adres.

Alle informatie betreffende aanpassing contributie bij blessures/ziekte/zwangerschap  klik hier

Lid worden van de BGV
Opzeggen lidmaatschap van de BGV
Bij aanmelding betaald u € 5,00 inschrijfgeld, dit wordt bij de eerste contributiebetaling in rekening gebracht.

Het lidmaatschap gaat in op de eerste lesdag na de 2 proeflessen.

Het inschrijfformulier voor aanvang van het lidmaatschap, volledig ingevuld inleveren bij de ledenadministratie.

De contributie wordt per halfjaar geοnd door middel van een nota en is bij vooruitbetaling verschuldigd.

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie/penningmeester, minimaal 1 maand voor de contributie vervaldatum 1 januari of 1 juli. Dat wil zeggen dat u voor 1 december of 1 juni een uitschrijfformulier moet zenden naar de penningmeester van de BGV.

1e halfjaar loopt van augustus t/m januari.
2e halfjaar loopt van februari t/m juli.
Opzeggingen na het 1e halfjaar gaan i.v.m. de betaling van de bondscontributie per 1 januari in.


De bondskosten en wedstrijdkosten worden in de contributie nota verrekend.

Bij te laat opzeggen bent u contributie voor de volgende periode verschuldigd.
Voor het opzeggen van het lidmaatschap van de BGV gelden de volgende voorwaarden.
Op het door u ingevulde en ondertekende inschrijfformuliermstaat aangegeven dat er 1 maand voor de contributievervaldatum van 1 januari of 1 juli moet worden opgezegd bij de penningmeester.
Dit betekend dus dat u voor 1 december of 1 juni schriftelijk moet hebben opgezegd.
Wanneer u dit niet op tijd doet, bent u of uw dochter/zoon voor de volgende periodemvan een half jaar lid van de BGV en is contributie verschuldigd.
Vanzelfsprekend is het lid in deze periode welkom om de lessen te volgen.

1e halfjaar loopt van augustus t/m januari.
2e halfjaar loopt van februari t/m juli.
Opzeggingen na het 1e halfjaar gaan i.v.m. de betaling van de bondscontributie per 1 januari in.


Betreffende de wetgeving het volgende:
Stilzwijgende verlenging lidmaatschap sportclubs
16 december 2011
Stilzwijgende verlenging lidmaatschap sportclubs blijft mogelijk. Met ingang van 1 december 2011 is stilzwijgende verlenging van lidmaatschappen verboden bij wet en is de opzegtermijn van abonnementen en lidmaatschappen teruggebracht tot 1 maand. Indien de geleverde aflevering, van bijvoorbeeld een tijdschrift, minder dan eenmaal per maand plaatsvindt, geldt een opzegtermijn van drie maanden. Voor individuele lidmaatschappen van sportverenigingen is echter een uitzondering gemaakt. Voor verenigingen en dus ook sportverenigingen wordt een verbod op automatische verlenging van het lidmaatschap niet wenselijk geacht, aangezien sportverenigingen veelal een jaar vooruit moeten plannen, denk daarbij aan de huur van sportaccommodaties. Voor (sport)verenigingen is daarom een lichter regime van toepassing. Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt. (Sport)verenigingen dienen de leden wel de noodzakelijke informatie met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap eenvoudig te verschaffen. Heeft de sportvereniging een website dan dient de informatie over de opzegging opvallend op de hoofdpagina van de website te staan, heeft de sportvereniging (ook) een ledenblad dan dient de betreffende informatie (ook) op een van de eerste drie pagina*s te staan. De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven.
Bron: NOC*NSF

Contributie per halfjaar Seizoen 2019-2020
Kleuters 3 t/m 5  jaar € 54,00
Jeugd 6 t/m 15 jaar € 60,00
Senioren 16 jaar en ouder € 68,00
Selectie 2 uur € 118,00
Ritmische gymnastiek € 60,00
KeepFit € 68,00