>
Contributie per halfjaar Seizoen 2022-2023
Kleuters 3 t/m 5  jaar (vervalt m.i.v. seizoen 2023-2024)
54,30 euro
Jeugd 6 t/m 15 jaar 60,30 euro
Senioren 16 jaar en ouder 68,90 euro
Selectie 2 uur 118,30 euro
Ritmische gymnastiek 6+ jaar 60,30 euro
KeepFit 68,60 euro
Voorwaarden lidmaatschap BGV.

Bij aanmelding betaalt u 5,00 euro inschrijfgeld. Dit wordt bij de eerste contributierekening in rekening gebracht.

Het lidmaatschap gaat in op de eerste les na de 2 proeflessen.

Het inschrijfformulier voor aanvang van het lidmaatschap volledig digitaal invullen en verzenden naar de ledenadministratie.

Per halfjaar ontvangt u een nota waarmee de contributie bij vooruitbetaling wordt betaald.

De contributienota wordt u per email toegezonden op het door u aangegeven emailadres.

Het 1e halfjaar loopt van augustus t/m januari. Het 2e halfjaar loopt van februari t/m juli.

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie, of door het invullen van het opzegformulier op de website. Opzeggen 1 maand voor de contributie vervaldatum van 1 januari of 1 juli.
Opzeggingen na het 1e halfjaar gaan, i.v.m. uitschrijven voor  de bondscontributie van de KNGU, in per 1 januari.

Bij te late opzegging (na 1 december of 1 juni) bent u een boete bedrag van 15,00 euro aan de BGV verschuldigd i.v.m. de kosten voor de vereniging.

Het te betalen contributiebedrag is samengesteld uit: contributie, KNGU lidmaatschap en indien van toepassing wedstrijdkosten.
Aan- en afmelden lidmaatschap BGV

Voordat u of uw dochter/zoon lid wil worden van de BGV, mogen er gratis 2 proeflessen worden gevolgd.

Besluit u hierna om lid te worden dient u het digitale inschrijfformulier in te vullen, akkoord te gaan met de voorwaarden en te ondertekenen met uw volledige naam. Daarna te verzenden.

U krijgt in het opgegeven emailadres een afschrift van de ingevulde gegevens. Dit dient u goed te bewaren.
Beleid van de BGV bij verhindering de
lessen voor langere tijd te volgen.

Wanneer je door ziekte, blessures, zwangerschap o.i.d.
verhinderd bent de lessen bij de BGV te volgen is ons
beleid dat er over deze periode minder contributie wordt
betaald.
We hebben namelijk wel onze vaste doorlopende kosten
(o.a. bondscontributie).
Om in aanmerking te komen voor contributieverlaging
moet wel aan alle onder punt 1 t/m 5 genoemde
voorwaarden worden voldaan.

1. De aanvraag voor contributieverlaging moet
schriftelijk (mag per email) bij de penningmeester
worden doorgegeven.
2. Het aanvangstijdstip van de contributieverlaging
is maximaal 2 weken voor de schriftelijke
melding.
3. De periode van verhindering moet minimaal een
aaneensluitende periode van 10 weken
bedragen.
4. Bij het weer deelnemen aan de lessen wordt dit
binnen 2 weken schriftelijk aan de
penningmeester doorgegeven.
5. De laatst ontvangen contributienota van de
huidige periode moet wel op tijd worden betaald.

Wanneer aan bovenstaande voorwaarden is voldaan
gelden de onderstaande punten 6 t/m 8.

6. De verrekening van de contributieverlaging wordt
in de eerst volgende contributienota verrekend.
7. De contributieverlaging wordt berekend aan de
hand van het aantal gemiste lessen over het
contributiebedrag minus de vaste kosten voor de
BGV
8. De hoogte van de korting wordt door de
penningmeester bepaald. (75% van de contributie
minus de vaste kosten)

We gaan ervan uit dat u hiermee voldoende bent ingelicht.

Het bestuur van de BGV

Ledenstop

 

Er is een ledenstop voor:

 

  • alle turngroepen van de BGV

 

Privacy verklaring
©2018 Kees van Doorn